Religion & livssyn11 tegn på at du har møtt noen fra et tidligere liv:

Her er plassen for diskusjoner om tro og livssyn.
Hold diskusjonene innenfor lovlige tema.

Redaktør: Asbjørn

Besvar
Brugeravatar
Asbjørn
Verified
ADMIN
ADMIN
Posts in topic: 1
Indlæg: 7937
Tilmeldt: 05 apr 2005 01:39
18
Kjønn (valgfri): *U*
Geografisk sted: Florø
Has thanked: 1394 times
Been thanked: 1697 times
Kontakt:

#560416 11 tegn på at du har møtt noen fra et tidligere liv:

Indlæg af Asbjørn »

Funnet på Facebook, ser ut som om ROYA BACKLUND er forfatteren.
Oversatt via Translate.google.com, og har inkludert både engelsk og norsk versjon:

11 Signs You’ve Met Someone From a Past Life :
1. They Instantly Feel Familiar to You
Have you ever looked into someone’s eyes and felt an eerie sense of recognition, even though you’ve never met them before? If this strange sensation comes over you upon meeting someone, it’s a strong indicator that your souls are well acquainted with each other. After all, the soul is both timeless and infinite, and just because you haven’t met them in this life doesn’t mean you’ve never known them in your precious ones.

11 tegn på at du har møtt noen fra et tidligere liv:
1. De føles umiddelbart kjent for deg
Har du noen gang sett inn i noens øyne og følt en skummel følelse av gjenkjennelse, selv om du aldri har møtt dem før? Hvis denne merkelige følelsen kommer over deg når du møter noen, er det en sterk indikator på at sjelene dine er godt kjent med hverandre. Tross alt er sjelen både tidløs og uendelig, og bare fordi du ikke har møtt dem i dette livet, betyr det ikke at du aldri har kjent dem i dine dyrebare.

2. They Elicit a Strong Reaction From You
We make soul contracts with each other before we’re born, vowing to teach each other specific lessons and help us on our life journey. That feeling of recognition is there for a reason, as it pulls you in. You were meant to meet this person and your intense curiosity about them is what will allow you to pick up where you left off. If you meet someone and your relationship begins with an intense level of passion, conflict, desire, anger, joy or distress, there’s a strong chance you share soul ties.

2. De utløser en sterk reaksjon fra deg
Vi inngår sjelekontrakter med hverandre før vi blir født, og lover å lære hverandre spesifikke leksjoner og hjelpe oss på vår livsreise. Den følelsen av anerkjennelse er der av en grunn, ettersom den trekker deg inn. Det var meningen at du skulle møte denne personen, og din intense nysgjerrighet på vedkommende er det som vil tillate deg å fortsette der du slapp. Hvis du møter noen og forholdet ditt begynner med et intenst nivå av lidenskap, konflikt, lyst, sinne, glede eller nød, er det en stor sjanse for at du deler sjelebånd.


3. You Immediately Form a Deep Bond
One thing that’s true for every karmic relationship—it starts off strong. If you find yourself all wrapped up in a whirlwind romance that’s passionate enough to make you jump into a longterm commitment, there’s a chance your souls are just *way* too excited about your reunion. If you’re suddenly involved in a major conflict with another person you just met, it’s also possible that you share a complicated spiritual history with their soul. Perhaps you were not on good terms in your previous life and you’re sorting through your karma together. Often, our children and family members are also people we knew in our past lives, which explains the deep bond we immediately form with them.

3. Du danner umiddelbart et dypt bånd
En ting som er sant for alle karmiske forhold – det starter sterkt. Hvis du finner deg selv pakket inn i en virvelvindsromanse som er lidenskapelig nok til å få deg til å hoppe inn i en langsiktig forpliktelse, er det en sjanse for at sjelene dine bare er *alt* for begeistret for gjenforeningen din. Hvis du plutselig er involvert i en stor konflikt med en annen person du nettopp har møtt, er det også mulig at du deler en komplisert åndelig historie med sjelen deres. Kanskje var du ikke på god fot i ditt tidligere liv, og du sorterer gjennom karmaen din sammen. Ofte er våre barn og familiemedlemmer også mennesker vi kjente fra tidligere liv, noe som forklarer det dype båndet vi umiddelbart knytter til dem.


4. You Have an Intuitive & Telepathic Connection
When you meet someone you share a long spiritual history with, it’s as if there’s already a deeper understanding between you. It’s as if you already understand things about them that you shouldn’t. There’s no need to fill every moment of silence with words. You don’t feel pressured into keeping them entertained or putting on a front in their presence. You can literally communicate with each other with a simple look, knowing that whatever is on your mind will be immediately sensed by them.


4. Du har en intuitiv og telepatisk forbindelse
Når du møter noen du deler en lang åndelig historie med, er det som om det allerede er en dypere forståelse mellom dere. Det er som om du allerede forstår ting om dem som du ikke burde. Det er ikke nødvendig å fylle hvert øyeblikk av stillhet med ord. Du føler deg ikke presset til å holde dem underholdt eller sette på en front i deres nærvær. Du kan bokstavelig talt kommunisere med hverandre med et enkelt blikk, vel vitende om at det du tenker på umiddelbart vil bli oppfattet av dem.


5. You Can’t Seem to Stay Away From Each Other
No matter how hard you try, leaving a person you share soul ties with will never be easy. This could manifest as an on-again off-again relationship in which a breakup just never seems to stick, as though a cosmic force beyond your control is constantly bringing you back together. It could unfold like a divorce that’s so long and drawn out, you’re beginning to feel like it will ever end. It could even manifest as a rivalry that consumes a large portion of your time and energy, as though you’re both addicted to hating each other or obsessing over each other. On the plus side, it can also manifest as a loving relationship that lasts until your very last breath.

5. Det ser ikke ut til at du holder deg unna hverandre
Uansett hvor hardt du prøver, vil det aldri være lett å forlate en person du deler sjelebånd med. Dette kan manifestere seg som et på-igjen av-igjen-forhold der et brudd bare aldri ser ut til å feste seg, som om en kosmisk kraft utenfor din kontroll stadig bringer deg sammen igjen. Det kan utfolde seg som en skilsmisse som er så lang og lang, at du begynner å føle at den noen gang vil ta slutt. Det kan til og med manifestere seg som en rivalisering som bruker en stor del av tiden og energien din, som om dere begge er avhengige av å hate hverandre eller å være besatt av hverandre. På plussiden kan det også manifestere seg som et kjærlig forhold som varer til ditt aller siste åndedrag.


6. Time Doesn’t Exist When You’re Together
Because the connection you share with someone from a past life can be so deep, it often feels like you’re the only two people in the world when you’re together. Time seems to stop when you’re in each other’s presence, as if the whole universe is fading away and you can’t focus on anything but each other. After all, encountering a person that you knew in a past life is a climactic moment, because your souls likely planned this meeting long ago. The reason you can’t focus on anything else is because they’re the main event.

6. Tid eksisterer ikke når dere er sammen
Fordi forbindelsen du deler med noen fra et tidligere liv kan være så dyp, føles det ofte som om du er de eneste to menneskene i verden når dere er sammen. Tiden ser ut til å stoppe når dere er i hverandres nærvær, som om hele universet forsvinner og dere ikke kan fokusere på noe annet enn hverandre. Tross alt er det å møte en person du kjente i et tidligere liv et klimaks øyeblikk, fordi sjelene dine sannsynligvis planla dette møtet for lenge siden. Grunnen til at du ikke kan fokusere på noe annet er fordi de er hovedbegivenheten.


7. Your Relationship Is Teaching You Difficult Lessons
One thing that every past life connection has in common is that it’s always an intense and often difficult experience. There’s always karma attached to the people you share soul ties with, which is why you were brought back together again in this life. Chances are, there is still unresolved drama from your past lives that is still being worked out between you. Karmic relationships can often feel confusing, overwhelming, all-encompassing and beyond heart-breaking. After all, you share a long history together, and as much as you might want to get away from them, the thought of losing them all over again might feel just as awful.

7. Forholdet ditt lærer deg vanskelige leksjoner
En ting som alle tidligere livsforbindelser har til felles, er at det alltid er en intens og ofte vanskelig opplevelse. Det er alltid karma knyttet til menneskene du deler sjelebånd med, og det er derfor du ble brakt sammen igjen i dette livet. Sjansen er stor for at det fortsatt er uløst drama fra dine tidligere liv som fortsatt er under arbeid mellom dere. Karmiske forhold kan ofte føles forvirrende, overveldende, altomfattende og hinsides hjerteskjærende. Tross alt deler dere en lang historie sammen, og så mye som du kanskje ønsker å komme vekk fra dem, kan tanken på å miste dem på nytt føles like forferdelig.


8. Your Birth Charts Say You Do
The easiest way to find out if you knew someone in a past life is to look into your astrological birth charts and the way they affect each other. Because the South Node dictates who and where we’ve been in our past lives, it’s the first place to look to when trying to understand our karmic history. If you have planets in your chart that form a conjunction, opposition, square or trine with someone’s South Node—and vice versa—there’s no doubt you were together in a past life.

8. Fødselsoversiktene dine sier at du gjør det
Den enkleste måten å finne ut om du kjente noen i et tidligere liv, er å se på dine astrologiske fødselshoroskoper og måten de påvirker hverandre på. Fordi South Node dikterer hvem og hvor vi har vært i våre tidligere liv, er det det første stedet å se til når du prøver å forstå vår karmiske historie. Hvis du har planeter i diagrammet ditt som danner en konjunksjon, opposisjon, firkant eller trigon med noens South Node – og omvendt – er det ingen tvil om at dere var sammen i et tidligere liv.


9. Your Tarot Cards Say You Do
Another great way to gain a deeper understanding of how long you’ve really known someone is by asking your tarot cards. A great three-card spread would involve these questions:
Where have I met this person before ?
What kind of relationship did we have in our past lives?
Why are we meeting again in this life?
By analyzing the imagery and meaning behind the cards you pull for each question, your intuition will piece together the rest of the puzzle and allow you to understand and remember your history together. Chances are, the nature of your relationship in your past lives will in some way mimic the relationship you have with them now. After all, karma has a way of repeating itself.

9. Tarotkortene dine sier at du gjør det
En annen fin måte å få en dypere forståelse av hvor lenge du egentlig har kjent noen, er ved å spørre om tarotkortene dine. En flott spredning på tre kort vil innebære disse spørsmålene:
Hvor har jeg møtt denne personen før?
Hva slags forhold hadde vi i våre tidligere liv?
Hvorfor møtes vi igjen i dette livet?
Ved å analysere bildene og meningen bak kortene du trekker for hvert spørsmål, vil intuisjonen din sette sammen resten av puslespillet og la deg forstå og huske historien din sammen. Sjansen er stor for at forholdet ditt i dine tidligere liv på en eller annen måte vil etterligne forholdet du har med dem nå. Tross alt har karma en måte å gjenta seg selv på.


10. You Recognize Them During a Past Life Regression
The best way to dive into your past lives and understand your karmic journey is through past life regression hypnotherapy. You can schedule a session with a professional hypnotherapist who specializes in this form of regression to help guide you through the process. Enter the meditation with the intention of understanding and identifying the people you’ve known in your past lives. Many times, people will see someone they knew in their previous lives and instantly recognize that it’s the *same* person they know in this life. You can also do a self-guided meditation to meet your soulmate or twin flame, such as this one created by YouTube user Self Guided Hypnosis.


10. Du gjenkjenner dem under en tidligere livsregresjon
Den beste måten å dykke inn i dine tidligere liv og forstå din karmiske reise er gjennom regresjonshypnoterapi fra tidligere liv. Du kan planlegge en økt med en profesjonell hypnoterapeut som spesialiserer seg på denne formen for regresjon for å hjelpe deg gjennom prosessen. Gå inn i meditasjonen med den hensikt å forstå og identifisere menneskene du har kjent i dine tidligere liv. Mange ganger vil folk se noen de kjente i sine tidligere liv og umiddelbart gjenkjenne at det er den *samme* personen de kjenner i dette livet. Du kan også gjøre en selvstyrt meditasjon for å møte din sjelevenn eller tvillingflamme, for eksempel denne laget av YouTube-brukeren Self Guided Hypnosis.
https://www.youtube.com/results?search_ ... d+Hypnosis


11. You Just *Know* You Shared a Past Life Together
You don’t need anything to tell you whether you truly knew someone in a past life. Nothing will ever be able to give you as sure of an answer as your own intuition will. If you have a feeling you’ve reconnected with someone from a past life, that’s enough of a reason to believe it. Your heart knows exactly what is familiar to you and what is not. And if you know deep in your heart that you’ve met this person before, then you have every reason to trust in it.
by ROYA BACKLUND


11. Du bare *vet* at du delte et tidligere liv sammen
Du trenger ikke noe for å fortelle deg om du virkelig kjente noen i et tidligere liv. Ingenting vil noen gang kunne gi deg et så sikkert svar som din egen intuisjon vil. Hvis du har en følelse av at du har fått kontakt med noen fra et tidligere liv, er det nok grunn til å tro det. Hjertet ditt vet nøyaktig hva som er kjent for deg og hva som ikke er det. Og hvis du innerst inne vet at du har møtt denne personen før, så har du all grunn til å stole på det.
av ROYA BACKLUND
word count: 2605

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Morris
Standard bruker
Standard bruker
Posts in topic: 1
Indlæg: 1049
Tilmeldt: 15 nov 2012 14:05
10
Kjønn (valgfri): Humanoid ♂
Has thanked: 372 times
Been thanked: 532 times

#560434 Re: 11 tegn på at du har møtt noen fra et tidligere liv:

Indlæg af Morris »

Utenom facbok hvor mange skribenter befinner seg, finnes det nok av god forskning og forståelse fra andre kilder også.
https://www.wanvig.no/hemmelighetene-ba ... rnasjon-2/
https://www.energihagen.no/tag/tidligere-liv/
https://medium.no/spirituell-utvikling/ ... igere-liv/

Her er en annen påstand om tidligere liv og viktige hendelser som henger sammen med tidligere liv;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/polit ... med-hitler
(https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/15 ... -om-hitler)
word count: 78

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Besvar

Tilbage til "Religion & livssyn"